Ogólne Warunki Współpracy

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego oraz stanowią integralną ich część.
 2. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy mają zastosowanie, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedaż Towaru na podstawie OWW nie następuje na rzecz osób fizycznych – konsumentów lub osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, ale nie posiadającego dla nich charakteru zawodowego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Odmienne uzgodnienia lub postanowienia umowne zawarte w niniejszych OWW, mają zastosowanie tylko w przypadku ich potwierdzenia przez Sprzedawcę w formie pisemnej.
 4. OWW wiążą strony, bez względu na sposób ich zawarcia i wyłączają postanowienia jakichkolwiek innych wzorców umownych, warunków sprzedaży lub warunków zakupów i dostaw.
 5. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację warunków zawartych w OWW w brzmieniu obowiązującym w chwili zaakceptowania oferty.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Sprzedający – Ekopomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP: 8943180971, REGON: 521223076, KRS: 0000951979.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i która ma dla niej charakter zawodowy.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1994 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29).
 4. OWW – niniejsze Ogólne Warunki Współpracy.
 5. Towar – rzeczy ruchome z zakresu techniki pompowej dla przemysłu, w szczególności: pompy zatapialne, głębinowych, śrubowe, wirowe, membranowe, automaty wodociągowe, zbiorniki hydroforowe i polietylenowe oraz inne akcesoria, które mogą być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 6. Zamówienie – zapytanie w sprawie zakupu Towaru złożone przez Kupującego na piśmie, osobiście, telefonicznie, listownie lub drogą elektroniczną.
 7. Potwierdzenie zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, zawierające istotne elementy sprzedaży.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Cenniki i inne materiały reklamowe lub handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy przedstawione w katalogach, folderach, broszurach, na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Osoba dokonująca zamówienia w imieniu w imieniu Kupującego, zobowiązana jest wykazać umocowanie do składania zamówień w imieniu Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia zamówienia przez osoby uprawnionego do reprezentacji Kupującego, zgodnie z danymi ujawnionymi w odpowiednim rejestrze.
 3. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia w terminie 3 dni roboczych składa Kupującemu ofertę, która wymaga zaakceptowania przez Kupującego.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji i równocześnie zawarcie umowy sprzedaży następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.
 5. Potwierdzenie zamówienia następuję po zaakceptowaniu oferty przez Kupującego.
 6. Pisemna oferta może być odwołana przez Sprzedającego w każdym czasie przed jej zaakceptowaniem przez Kupującego – w każdym innym przypadku wygasa po 14 dniach od złożenia oferty, chyba, że w ofercie wskazano inaczej. Oferta ustna wygasa w dniu jej sporządzenia.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Kupującego a ofertą Sprzedającego, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest przesłane Kupującemu przez Sprzedającego na udostępnione dane kontaktowe.
 8. Jakiekolwiek inne zmiany, porozumienia, zapewnienia lub gwarancje do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.
 9. Przy zaakceptowaniu oferty Kupujący wskazuje dane do rozliczenia oraz potwierdza pisemnie status nabywcy Towaru.
 10. Rezygnacja z zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnej zgodzie Sprzedającego, przy czym Sprzedający może dochodzić od Kupującego rzeczywistych kosztów, które powstałych do momentu rezygnacji – do wysokości ceny zamówienia.

§ 4. Cena i warunki płatności

 1. Sprzedaż Towaru następuje na podstawie ceny określonej w potwierdzeniu złożenia zamówienia i obowiązuje tylko i wyłącznie dla realizacji danego zamówienia.
 2. Cena podawana w ofercie przez Sprzedającego jest ceną netto, do której doliczony jest należny podatek od Towaru i usług, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Cena sprzedaży obejmuje opakowanie i zabezpieczenie na czas transportu oraz koszty transportu Towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego, chyba, że ustalono inaczej.
 4. Cena sprzedaży nie obejmuje ceł, podatków (oprócz VAT) ani innych opłat publicznoprawnych obciążających wyłącznie Kupującego, lub które są nakładane przez przepisy prawa kraju siedziby Kupującego.
 5. Jeśli cena sprzedaży została określona w walucie obcej, płatność w walucie polskiej za zamówienie może wystąpić tylko za pisemną zgodą Sprzedającego.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z potwierdzenia zamówienia.
 7. Termin płatności uzgadniany są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 8. Formą płatności jest przelew na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w potwierdzeniu zamówienia.
 9. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 10. Jeśli Kupujący opóźnia się z płatnością w terminie, Sprzedającemu należą się odsetki maksymalne za opóźnienie, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby
  opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie.
 12. Wyłącza się możliwość dokonania przez Kupującego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych ze Sprzedającym umów.

§ 5. Dostawa i transport Towaru

 1. Dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Termin dostawy Towaru do Kupującego lub termin odbioru własnego liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku działania siły wyższej, lub opóźnienia po stronie Kupującego w dostarczeniu informacji niezbędnych do dostawy lub wstrzymania dostawy z przyczyn po stronie Kupującego albo opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, termin wysyłki może zostać odpowiednio wydłużony przez Sprzedającego. W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy
 3. Dostawę Towaru uważa się za wykonaną w chwili dostarczenia Towaru do Kupującego lub innego miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, a przypadku odbioru własnego przez Kupującego lub za pośrednictwem wskazanego przez Kupującego przewoźnika – w chwili przeniesienia Towaru na środek transportu Kupującego lub
  przewoźnika.
 4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru, nieodebranie Towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty.
 5. Koszt i ryzyko transportu Towarów obciąża Kupującego o ile strony nie ustaliły inaczej.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru Kupujący ma obowiązek dokonać weryfikacji dostarczonego Towaru, w szczególności poprzez sprawdzenie stanu przesyłki i dostarczonego Towaru, a także niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Wszelkie uszkodzenia opakowania lub wady Towaru powinny być zgłoszone w momencie jego dostawy. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 7. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Towaru z magazynu Sprzedającego, o czas dłuższy niż 7 dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Towaru w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru Towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do oddania Towaru na przechowanie albo do przechowywania Towaru we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego.
 8. W związku z brakiem statusu konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa.

§ 6. Przejście własności i ryzyko

 1. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Towaru przechodzą na Kupującego z momentem dostawy Towaru przez Sprzedającego, a jeśli Kupujący nie dopełnił obowiązku odebrania Towaru, z terminem dostawy ustalonym przez strony.
 2. W przypadku odbioru własnego lub wyboru przez Kupującego własnego przewoźnika celem dostarczenia Towaru, wszelkie ryzyko o którym mowa w ust. 1 przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru Kupującemu lub przewoźnikowi. Koszt przewoźnika pokrywa Kupujący.
 3. Sprzedający zastrzega własność Towaru do chwili dokonania zapłaty pełnej ceny przez Kupującego jak i wszelkich innych kwot należnych Sprzedającemu.
 4. W przypadku opóźnienia w płatności przez Kupującego, Sprzedający uprawniony jest do odbioru dostarczonego Towaru po bezskutecznym upływie wyznaczonego dla Kupującego terminu do uregulowania płatności, Kupujący jest zobowiązany do oddania Towaru oraz naprawienia powstałej z tego tytułu szkody, w tym zwrotu kosztów transportu do Sprzedającego.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści.
 2. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Towaru, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której towar mają być eksploatowany.
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem, zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży Towaru, o ile niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań spowodowane jest okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się w szczególności, zamach terrorystyczny, wojnę, działania zbrojne, niekorzystne warunki pogodowe, działania rządu lub innego organu państwowego, strajk, brak energii, pandemie lub pożar lub niezrealizowane dostawy przez dostawców Sprzedającego a także inne niemożliwe do przewidzenia zdarzenia, których nie można było uniknąć.

§ 8. Rękojmia

 1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za wady polegające na niezgodności Towaru z ofertą Sprzedawcy i obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Towarze (ograniczenie rękojmi) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Rękojmia nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w szczególności wad powstałych wskutek:
  a. nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania Towaru;
  b. nieprawidłowego doboru Towaru do warunków użytkowania;
  c. nieprawidłowego montażu lub konserwacji i zasad użytkowania;
  d. nieprawidłowej naprawy lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Sprzedającego lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Sprzedającego;
  e. stwierdzenie modyfikacji Towaru lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych,
  f. działania siły wyższej.
 3. Termin na zgłoszenie reklamacji w związku z zaistniała wadą wynosi 30 dni od dnia jej wykrycia. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady zgłoszone po terminie jest wyłączona.
 4. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych, chyba, że konieczność odesłania Towaru lub bezpośrednich oględzin będzie wymagać wydłużenia tego terminu. W przypadku wydłużenia terminu Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany.

§ 9. Poufność

 1. Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnica handlową i uzyskanych w wyniku kontraktów handlowych.
 2. Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne, tj. wszystkie informacje, materiały, specyfikacje, ceny oraz dokumenty przekazane drugiej stronie w jakiejkolwiek formie zarówno przed zawarciem umowy, w czasie jej realizacji jak i po wygaśnięciu lub zrealizowaniu umowy.
 3. Ponadto informacje poufne obejmuje wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet jeśli którakolwiek ze stron nie podejmie niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności.
 4. Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między stronami nie powoduje ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.
 5. Strony zobowiązane są do naprawienia szkody powstałej w wyniku naruszenia obowiązku zachowania poufności, określonego w niniejszym paragrafie.

§ 10. Dane osobowe

a.1. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez jedną ze Stron, Strony uzgodnią zasady ich przetwarzania na podstawie odrębnej umowy.
1.a.2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), Sprzedający informuje, że Administratorem danych osobowych Kupującego i jego przedstawicieli jest Ekopomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa,
NIP: 8943180971, REGON: 521223076, KRS: 0000951979.
1.a.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować na dane kontaktowe Administratora.
1.a.4. Dane osobowe Kupującego lub osób działających w jego imieniu przetwarzane będą:
a. na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora (art. 6 ust. 1.c) RODO),
b. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1.f) RODO),
c. ze względu na konieczność realizacji umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (art. 6 ust. 1.b) RODO).
1.a.5. Dane osobowe Kupującego i jego przedstawicieli nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
1.a.6. Dane są przetwarzane przez okres realizacji przedmiotowej umowy, jednakże nie krócej, niż przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
1.a.7. Dane osobowe Kupującego, jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.
1.a.8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w ramach zawartej umowy uprawniona jest do żądania prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1.a.9. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w ramach zawartej umowy uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora osobowych narusza przepisy RODO.
1.a.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej.
1.a.11. Dane osobowe Kupującego lub jego przedstawicieli nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

§ 11. Postanowienia końcowe

a.i.1. Prawem właściwym dla niniejszych OWW jest prawo polskie.
1.a.i.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWW jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
1.a.i.3. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWW nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
1.a.i.4. Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.
1.a.i.5. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWW wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.a.i.6. OWW wchodzą w życie z dniem 01.08.2023.